Archiwa kategorii: Kredyt hipoteczny

Umowa kredytu

W myśl art. 69 ust. 1 PrBan „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz … Czytaj dalej Umowa kredytu

Project finance a Kredyt hipoteczny.

Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości oparte o project finance przeznaczone jest do projektów kapitałochłonnych o wyższym niż przeciętny poziomie ryzyka, gdzie standardowe metody wyceny zdolności kredytowej nie dają pozytywnych rezultatów. Podstawowym założeniem tej metody jest utworzenie spółki celowej konkretnie dla finansowania założonego wcześniej projektu. Udziałowcami utworzonej osoby prawnej są pierwotny organizator projektu jako podmiot inicjujący … Czytaj dalej Project finance a Kredyt hipoteczny.

Leasing zwrotny a Kredyt hipoteczny.

Instytucja leasingu została uregulowana w art.709-709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.709 „ Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu … Czytaj dalej Leasing zwrotny a Kredyt hipoteczny.

Pożyczka a Kredyt hipoteczny

Zgodnie z art.720 § 1 KC „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. pożyczkę .” Z powyższego przepisu wynikają następujące … Czytaj dalej Pożyczka a Kredyt hipoteczny

Opłata sądowa a przeniesienie własności nieruchomości.

Opłata sądowa od wpisu prawa własności i innych praw w księdze wieczystej ustalana jest na podstawie rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.1 Wysokość jej oblicza się jako określoną część wpis stosunkowego uzależnioną od rodzaju prawa będącego przedmiotem wpisu. Zgodnie z § 1 rozporządzenia wysokość wpisu wynosi: do 10.000 zł – … Czytaj dalej Opłata sądowa a przeniesienie własności nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym notariusz jest zobowiązany do pobrania1 podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%2. Jeżeli sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną następuje w okresie 5 lat od końca … Czytaj dalej Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Opłata notarialna a przeniesienie własności nieruchomości.

Notariusz za sporządzenie aktu notarialnego przy przeniesieniu własności nieruchomości pobiera opłatę notarialną. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wartości nieruchomości oraz rodzaju praw, które jest przedmiotem przeniesienia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej1 maksymalna stawka wynosi od wartości: do 3.000 zł – 100 zł; powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 … Czytaj dalej Opłata notarialna a przeniesienie własności nieruchomości.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy o GosNie polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości. Zakres czynności … Czytaj dalej Pośrednik w obrocie nieruchomościami