Archiwa kategorii: Umowa o roboty budowlane

Kierownik Budowy a Umowa o roboty budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy zgodnie z art. 22 PrBudU. Należy w szczególności: protokolarne przyjęcie od inwestora terenu budowy prowadzenie dokumentacji budowy koordynacja działań wstrzymanie robót w razie powstania zagrożenia realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku przygotowanie dokumentacji powykonawczej łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Projektant a Umowa o roboty budowlane.

Do zadań projektanta należy zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1 opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia1, lub w pozwoleniach wymaganych na podstawie innych ustaw2,wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie … Czytaj dalej Projektant a Umowa o roboty budowlane.

Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.

Z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru oraz specyfiki zakresu proces budowlano-inwestycyjny wydaje się być nie możliwym do zrealizowania w ramach sił wytwórczych jednego podmiotu. Dlatego też doszło do wykształcenia się podmiotów, które w ramach przyjętego modelu dokonują specjalizacji w obrębie określonych zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem budowlano-inwestycyjnym. Tego rodzaju praktyka sprzyja podnoszeniu jakości oraz myśli … Czytaj dalej Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.

Roboty budowlane a Umowa o roboty budowlane

Rozważania nad umową o roboty budowlane nie mogą mieć miejsca bez wnikliwej analizy terminu „roboty budowlane”, którego zdefiniowanie ma charakter decydujący o zaliczeniu jakieś umowy jako umowy o roboty budowlane. Roboty budowlane charakteryzują się w szczególności następującymi faktycznymi cechami wyróżniającymi: rezultat ich działalności ma charakter ucieleśniony (materialny tzn. ścianę można zobaczyć ,dotknąć czy powąchać) roboty … Czytaj dalej Roboty budowlane a Umowa o roboty budowlane

Generalny realizator a Umowa o roboty budowlane.

Praktyka inwestycyjna wykształciła szereg różnego rodzaju umów i podmiotów uczestniczących w procesie budowlano–inwestycyjnym mających na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z zaangażowanie środków pieniężnych w projekty inwestycyjne. Inwestycja w nieruchomości szczególnie nowo realizowane wiąże się nie tylko ze znacznymi nakładami funduszy, ale jest także znacząco rozciągnięta w czasie. Powoduje to wzrost ryzyka inwestycyjnego związanego z … Czytaj dalej Generalny realizator a Umowa o roboty budowlane.

Inwestor a Umowa o roboty budowlane.

Termin ten kojarzony jest dość powszechnie z podmiotem finansującym inwestycje z funduszy własnych bądź funduszy zewnętrznych, ponoszącym bezpośrednie ryzyko wyniku ekonomicznego przedsięwzięcia budowlanego, posiadającym określone prawo do dysponowania gruntem na którym dokonywane są roboty budowlane, prowadzącym inwestycje do czasu ukończenia budowy i późniejszego jej wykorzystywania bądź sprzedaży,. Inwestorem w rozumieniu art. 647 KC jest podmiot … Czytaj dalej Inwestor a Umowa o roboty budowlane.

Umowa deweloperska a Umowa o roboty budowlane.

Umowa deweloperska gospodarcza, odpłatna, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna, konsensualna, kauzalna i kompleksowa, której treść kształtują zazwyczaj obie strony.1 Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 ustawy o własności lokali (WłLokU) do ważności umowy zobowiązującej deweloper do budowy domu, niezbędne jest, aby był właścicielem gruntu na którym dom ma być wzniesiony, dysponował pozwoleniem na budowę oraz roszczenie … Czytaj dalej Umowa deweloperska a Umowa o roboty budowlane.

Umowa sprzedaży a Umowa o roboty budowlane.

Bardzo ważną umową związaną z procesem budowlano-inwestycyjnym jest umowa sprzedaży, która to pojawia się na dwóch etapach tego procesu. Pierwszym jest etap realizacji inwestycji wówczas to wykonawca lub inwestor stosownie do umowy o roboty budowlane zawierają umowy sprzedaży działając jako kupujący określony materiałów budowlanych (patrz 1.4.6) do realizacji inwestycji. Drugim etapem jest już moment po … Czytaj dalej Umowa sprzedaży a Umowa o roboty budowlane.

Umowa dostawy a Umowa o roboty budowlane.

Umowa dostawy zgodnie z art. 605 KC jest umową, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, natomiast odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłaty ceny. Umowy dostawy winna być sporządzona w formie pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych podobnie jak … Czytaj dalej Umowa dostawy a Umowa o roboty budowlane.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne a Umowa o roboty budowlane.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne jest kwalifikowana jest bądź to jako umowa zlecenia (art. 734 KC) jeżeli jej przedmiotem jest dokonanie czynności prawnych bądź jako umowa o świadczenie usług (art.750 KC) jeżeli jej przedmiotem ponadto lub tylko jest dokonanie czynności faktycznych, które nie mogą stanowią przedmiotu innej umowy nazwanej, w szczególności umowy o dzieło. W umowie … Czytaj dalej Umowa o zastępstwo inwestycyjne a Umowa o roboty budowlane.