Archiwa kategorii: Kredyt Budowlano-Hipoteczny

Dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania.

Dokumenty dotyczące przedmioty kredytowania możemy podzielić na dokumenty wymagane przy kredytowaniu inwestycji z rynku pierwotnego, czyli na budowę nowego obiektu, jaki i na dokumenty wymagane przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, czyli już istniejącej. Przedstawiony poniżej wyliczenie nie ma charakteru zupełnego a tylko wyłącznie przykładowy i rodzaj dokumentów żądanych przez poszczególne banki może być różny. … Czytaj dalej Dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania.

Struktura kredytobiorców

Kredyty hipoteczne w Polsce w zdecydowanej większości zaciągane są przez osoby prywatne 35,6mld zł, które uzyskane w ten sposób środki wydatkują na zakup nieruchomości mieszkalnych celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Drugim pod względem wielkości zaciągniętych kredytów na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości są spółki i przedsiębiorstwa prywatne z 12,1mld zł. Trzecią grupą podmiotów pod względem zaciągniętych … Czytaj dalej Struktura kredytobiorców

Wybór banku

Jeżeli inwestor posiada już dokładną specyfikację projektu inwestycji, którą zamierza przeprowadzić na rynku nieruchomości pozostaje jeszcze sprawą otwartą znalezienie odpowiedniego źródła finansowania. Wybór konkretnej oferty kredytowej należy poprzedzić wnikliwą analizą całej oferty kredytowej banków. Podstawowe informacje można uzyskać poprzez internetowe serwisy informacyjne poszczególnych banków bądź też portale finansowe takie jak: expander.pl, openfinance.pl i money.pl. Serwisy … Czytaj dalej Wybór banku

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku podejmowanym na zlecenie klienta do świadczenia na rzecz beneficjenta gwarancji w związku z działania lub zaniechania zleceniodawcy określonego w umowie gwarancji bankowej. Stronami gwarancji są:1 zleceniodawca jest to podmiot na którego polecenie bank gwarant udziela gwarancji beneficjent gwarancji jest to podmiot na którego rzecz gwarancja jest wystawiana bank gwarant jest … Czytaj dalej Gwarancja bankowa

Weksel

Weksel jest papierem wartościowym na zlecenie1 , który w myśl art. 1 ustawy Prawo wekslowe2 zawiera polecenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osób na dokumencie podpisanych. Przeniesienie prawa z weksla następuje przez indos. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje weksla: weksel własny ( suchy, prosty, sola) w którym wystawca przyrzeka zapłacić bezwarunkowo oznaczoną sumę pieniężną na … Czytaj dalej Weksel

Zastaw

Instytucja zastawu została uregulowana w art.306-335 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.306 § 1 „ W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy … Czytaj dalej Zastaw

Poręczenie

Instytucja poręczenia została uregulowana art.876-887 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.876 § 1 „ Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. „ Poręczenie jest swoistego rodzaju zobowiązaniem osobistym, w którym podmiot, udzielający poręczenia zwany poręczycielem zobowiązuje się wykonać zobowiązanie główne ciążące na dłużniku względem wierzyciela w … Czytaj dalej Poręczenie

Ryzyko powodzenia inwestycji

Powodzenie inwestycji uzależnione jest od szeregu aspektów, które mają wpływ na jej końcową efektywność. Determinanty te można sklasyfikować według różnych kryteriów, poniżej jednak postaramy się przyjąć kryterium źródła ryzyka. Ryzyko gospodarcze związane jest z sytuacją społeczno-ekonomiczną gospodarki i państwa jako całości. Na jego poziom wpływ mają cykle koniunkturalne związane ze zmianami popytu i podaży na … Czytaj dalej Ryzyko powodzenia inwestycji

Księga wieczysta

Zgodnie z art. 23 KWU prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych, którego w kognicji znajduje się nieruchomość. Księga wieczysta w myśl art. 25 KWU składa się z czterech działów: pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, trzeci przeznaczony jest na wpisy … Czytaj dalej Księga wieczysta

Rodzaje hipotek

Ustaw o księgach wieczystych i hipotece1 ustanawia cztery rodzaje hipotek: hipoteka umowna – hipoteka ta powstaje na podstawie umowy stron przy czym oświadczenie woli dłużnika musi być zgodnie z art. 245 § 2 KC złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże zgodnie z art. 95 PrBan będącego przepisem szczególnym w stosunku do wyżej wspomnianego artykułu, podstawą … Czytaj dalej Rodzaje hipotek