Maszyny i urządzenia a Umowa o roboty budowlane.

Inwestycja budowlane może zostać wykonana przy użyciu pracy fizycznej ludzi sensu stricto ( np. przenoszeniu cegieł z placu budowy na kondygnacje gdzie mają zostać wmurowane) jak i ludzi wyposażonych w narzędzia i maszyny ( przewiezieniu wyżej wspomnianych cegieł przez żuraw budowlany). Narzędzia czy maszyny używane podczas podstawowych robót ogólno-budowlanych zwykle mają nie zbyt skomplikowaną budowę jednak z racji coraz wyższych kosztów pracy ludzkiej stopień ich złożoności i zaawansowania technicznego rośnie w konsekwencji czego wzrasta także ich wydajność oraz wartości. Często w zestawieniu kosztów ponoszonych na realizacje inwestycji budowlanej nakłady finansowe na maszyny i urządzenia przekraczają poziom nakładów finansowych na pracowników budowlanych uczestniczących w procesie budowlanym. Ponadto większość prac budowlanych nie mogłaby zostać wykonana bez ich pomocy.

Jeżeli inwestor zdecyduje się wykonać inwestycje budowlaną nie własnymi siłami, lecz poprzez zawarcie umowy o roboty budowlane z podmiotem zewnętrznym to do wyboru ma dwie możliwości. Po pierwsze może udostępnić wykonawcy niezbędny sprzęt i urządzenia do wykonania umowy o roboty budowlane, które pochodzić mogą z jego własnego parku maszynowego i urządzeń lub wynająć je od innego podmiotów zewnętrznego wyspecjalizowanego w wynajmie specjalistycznego sprzętu budowlanego . Jednakże wówczas ponosi ryzyko związane z możliwymi przerwami w pracy tych maszyn i urządzeń i opóźnień z nich wynikających nie może traktować jako zwłoki w wykonaniu robót budowlanych przez podmiot wobec którego zobowiązał się je dostarczyć. Ponadto jeżeli w związku z przerwą w pracy maszyn i urządzeń, do których zaopatrzenia zobowiązał się inwestor nastąpi przestój po stronie wykonawcy, może on żądać wynagrodzenia szkody jaką poniósł on w związku z tą przerwą chyba, że za przerwę tą nie ponosi odpowiedzialności bądź też w umowie o roboty budowlane zastrzegł, że nie będzie za nią ponosił. W przypadku gdy maszyny i urządzenia dostarczone wykonawcy przez inwestora nie nadają się do prawidłowego wykonania umowy wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.(art. 651 KC) Jeżeli wykonawca nie dopełni tego obowiązku inwestor zwolniony jest z odpowiedzialności za szkodę względem wykonawcy spowodowaną wadliwym działaniem lub brakiem działania maszyn i urządzeń o raz wykonawca nie może podnosić zarzut, że zwłoka w wykonaniu umowy wynikała z wadliwego działania maszyn i urządzeń dostarczonych przez inwestora.