Materiały budowlane a Umowa o roboty budowlane.

W zależności od charakteru umowy budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą w której powinna być określona kwestia osoby dostarczającej materiał do budowy odmiennie wygląda zakres odpowiedzialność wykonawcy względem inwestora za szkody jakie mogą powstać w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem umowy o roboty budowlane.

Wspominając o materiałach nie należy zapomnieć rzeczy, która nie jest może materiałem w potocznym rozumieniu tego słowa ale ma istotne znaczenie przy wykonywaniu robót budowlanych a chodzi tu dostęp do całej infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej na budowie, w szczególności do instalacji elektrycznej i sanitarnej i związanego z nią zaopatrzenie w energie elektryczną i wodę. Dlatego warto jest zawrzeć w umowie o roboty budowlane wzmiankę o sposobie i zasadach wykorzystania wspomnianej infrastruktury przez wykonawcę w trakcie robót budowlanych.