Wzór Umowy najmu mieszkania – Zobowiązania / Obowiązki Najemcy

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

Zobowiązania / Obowiązki Najemcy

1.

Najemca zobowiązuje się nająć od Wynajmującego nieruchomości wskazaną w § 4 oraz zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz.

2.

Najemca zobowiązuje się współdziałać z Wynajmującym przy wykonywaniu umowy najmu nieruchomości wskazanej w § 4

3.

Kaucja

3.1.

Najemca zobowiązuje się przekazać Wynajmującemu kaucję tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać podczas trawania umowy najmu.

4.

Roszczenie osoby trzeciej

4.1

Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko Najemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego. (zob. Art. 665. KC)

5.

Sposób wykorzystywania mieszkania

5.1.

Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. (zob. Art. 666. § 1. KC)

5.2.

Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy. (zob. Art. 667. § 1. KC)

6.

Podnajem / Bezpłatne używanie

6.1.

W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno Najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem Wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. (zob. Art. 668. § 1. zd. 2 KC)

7.

Porządek domowy

7.1.

Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. (zob. Art. 683. KC)