Wzór Umowy najmu mieszkania – Zobowiązania / Obowiązki Wynajmującego

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

Zobowiązania / Obowiązki Wynajmującego

1.

Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy nieruchomości wskazaną w § 4 za cenę wskazaną w § 5

2.

Wynajmujący zobowiązuje się współdziałać z Najemcą w celu wykonania umowy najmu nieruchomości wskazanej w § 4

3.

Wynajmujacy zobowiązuje się wydać do dnia wskazanego w § 4 Najemcy nieruchomość wskazaną w § 4 po zawarciu niniejszej umowy najmu oraz wpłaceniu przez Najemcę kaucji wskazanej w § 10

4.

Wynajmujący powinien wydać Najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. (zob. Art. 662. § 1. KC)

5.

Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które Wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, Wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego. (zob. Art. 662. § 3. KC)

6.

Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy kaucje po ustaniu umowy najmu pomniejszoną o ewentualne potrącenia wynikające z powstałych roszczeń.