Wzór Umowy najmu mieszkania – Prawa Najemcy

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.p

§ 15 Prawa Najemcy

1.

Naprawa

1.

Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają Wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, Najemca może wyznaczyć Wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. (zob. Art. 663. KC zd. 1.)

2.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Najemca może dokonać

koniecznych napraw na koszt Wynajmującego. (zob. Art. 663. KC zd. 2.)

2.

Wady

2.1.

Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. (zob. Art. 664. KC § 1)

2.2.

Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej nie przysługuje Najemcy,

jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. (zob. Art. 664. KC § 3)

3.

Ochrona praw najemcy

3.1.

Do ochrony praw Najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

4

Najemca może wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie w § 15 pkt 4.1. i nast. (zob. Art. 673. § 3. KC)

4.1.

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3.

………………………………………………………………………………………………………………………………