Wzór Umowy najmu mieszkania – Oświadczenia Wynajmującego

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

§ 12. Oświadczenia Wynajmującego

1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości określonej w § 4

2.

Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość wskazana w § 4 jest wolna od jakichkolwiek roszczeń, ciężarów i obciążeń oraz innych wad prawnych.

2.1

Hipoteka jest ustanowiona na przedmiocie najmu

Tak*

Nie*

*niepotrzebne skreślić

3.

Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość wskazana w § 4 nie jest przedmiotem innej umowy najmu.

4.

Wynajmujący oświadcza, że otrzymał kaucje w wysokości wskazanej w § 4

Tak*

Nie*

*niepotrzebne skreślić

5.

Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda Wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której Najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. (zob. Art. 6881 KC).

6.

Wynajmujący oświadcza, że zezwala Najemcy na podnajem lub bezpłatne używanie przez osobę trzecią.

Tak

Nie

*niepotrzebne skreślić

7.

W przypadku braku odpowiedzi na powyższe pytanie w § 12 pkt 6. Strony przyjmują, iż Wynajmujący nie zezwala na podnajem lub osobie trzeciej na bezpłatne używanie.