Wzór Umowy najmu mieszkania – Okres najmu

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

 

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

 

Okres najmu

1.

Strony ustaliły termin rozpoczęcia najmu na dzień wskazany w § 9 pkt 3 (Termin rozpoczęcia najmu)

2.

Jeśli Strony umowy określiły w § 9 pkt 4 termin zakończenia najmu, umowę najmu poczytuje się za zawartą na czas określony.

3.

Termin rozpoczęcia najmu

3.1.

DD/MM/RRRR

/

/

3.2.

Data Słownie

………………………………………………………………………………………………..

4.

Termin zakończenia najmu

4.1.

DD/MM/RRRR

/

/

4.2.

Data Słownie

………………………………………………………………………………………………..

5.

Przedłużonie umowy na czas nieoznaczony

5.1.

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony. (zob. Art. 674 KC).

 

ApartmentBrokers.pl zachęcają do bezpłatnego korzystania z niniejszego:

Wzoru Umowy Najmu Mieszkania

ApartmentBrokers.pl dokłada wszelkich starań, aby niniejszy wzór umowy jak również inne wzory umów i dokumentów dostępnych pod adresem internetowym Wzory.ApartmentBrokers.pl, były w pełni zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w pełni zabezpieczały interes prawny stron. Przy czym powyższego HouseBrokers.pl nie może zagwarantować.

Użycie niniejszego wzoru oznacza akceptację warunków wskazanych pod adresem Nota-Prawna.ApartmentBrokers.pl, a w szczególności zapisu dotyczącego Wyłączenie odpowiedzialności ApartmentBrokers.pl za ewentualną szkodę powstałą w związku z użyciem niniejszego wzoru umowy. Tym samym niniejszy wzór Strony umowy wykorzystują na własne ryzyko.

ApartmentBrokers.pl zachęca wszyskich przy zawieraniu umowy dotyczących nieruchomosći do korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez m.in. Notariuszy, Adwokatów i Radców prawnych.