Wzór Umowy najmu mieszkania – Strony

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym:

Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl

2. Strony

1.

Małżonkowie

1.1.

Małżonkowie są Najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. (zob. Art. 6801 § 1. zd. 1. KC)

1.2.

Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. (zob. Art. 6801 § 1. zd. 2. KC)

1.3.

Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny.

(zob. Art. 6801 § 2. zd. 1. KC)

1.4.

Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. (zob. Art. 6801 § 2. zd. 2. KC)

2.

Wstąpienie w prawa najemcy

2.1.

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci Najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których Najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z Najemcą. (zob. Art. 691 § 1. KC)

2.2.

Osoby wymienione w Art. 691 § 1. KC wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z Najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. (zob. Art. 691 § 2. KC)

2.3.

W razie braku osób wymienionych w Art. 691 § 1. KC stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. (zob. Art. 691 § 3. KC)

2.4.

Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie Art. 691 § 1. KC, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały. (zob. Art. 691 § 4. KC)

2.5.

Przepisów § 1–4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze Współnajemców lokalu mieszkalnego. (zob. Art. 691 § 5. KC)

2.5.

Przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy najętej nie stosuje się do najmu lokali mieszkalnych, chyba że Najemca nie objął jeszcze lokalu. (zob. Art. 692 KC)

ApartmentBrokers.pl zachęcają do bezpłatnego korzystania z niniejszego:

Wzoru Umowy Najmu Mieszkania

ApartmentBrokers.pl dokłada wszelkich starań, aby niniejszy wzór umowy jak również inne wzory umów i dokumentów dostępnych pod adresem internetowym Wzory.ApartmentBrokers.pl, były w pełni zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w pełni zabezpieczały interes prawny stron. Przy czym powyższego HouseBrokers.pl nie może zagwarantować.

Użycie niniejszego wzoru oznacza akceptację warunków wskazanych pod adresem Nota-Prawna.ApartmentBrokers.pl, a w szczególności zapisu dotyczącego Wyłączenie odpowiedzialności ApartmentBrokers.pl za za ewentualną szkodę powstałą w związku z użyciem niniejszego wzoru umowy. Tym samym niniejszy wzor Strony umowy wykorzystują na własne ryzyko.

ApartmentBrokers.pl zachęca wszyskich przy zawieraniu umowy dotyczących nieruchomosći do korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez m.in. Notariuszy, Adwokatów i Radców prawnych.