Analiza rozwoju inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe

 

Tabela 1. Analiza SWOT inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe

Mocne strony

Słabe strony

Uniwersalne (bez względu na formę inwestowania oraz typ inwestora):

 • pewne zabezpieczenie kapitału,

 • źródło stałego, stabilnego strumienia dochodów w postaci czynszów,

 • aprecjacja wartości w długim okresie,

 • możliwość kredytowania pod zastaw nieruchomości,

 • możliwość osiągania ulg podatkowych,

 • niska korelacja z innymi inwestycjami (dobry instrument dywersyfikacji portfela),

 • względnie dobry stosunek zwrot/ryzyko.

Uniwersalne:

 • konieczność posiadania wyspecjalizowanej wiedzy,

 • mała płynność,

 • długi okres zwrotu przy budowie nowych obiektów,

 • niedoskonałość rynku nieruchomości (mała transparentność, niejednolitość),

Forma bezpośrednia:

 • czasochłonność i kapitałochłonność przy inwestycjach bezpośrednich,

 • wysokie bariery wejścia i wyjścia,

 • konieczność finansowania z zewnętrznych źródeł,

Szanse

Zagrożenia

Otoczenie bliższe:

 • rozwój wiedzy na temat efektywniejszego zarządzania wartością nieruchomości,

Otoczenie dalsze:

 • rozwój rynków finansowych, w tym różnych form finansowania inwestycji w nieruchomości,

 • tworzenie baz danych i wskaźników na temat rynków nieruchomości,

 • kryzys na giełdach w latach 2000-2002,

 • ośrodki wzrostu gospodarczego (Rosja, Europa Środk.-Wsch., Państwa Środka),

 • rozwój technologii budowlanych skracających okres zwrotu,

 • rosnące zainteresowania długookresowymi lokatami o stabilnym zwrocie.

Otoczenie bliższe:

 • rosnąca konkurencyjność innych inwestycji alternatywnych (substytuty w postaci różnych form inwestowania, jak np. inwestycje typu „capital structured”),

 • bariery związane z przepisami (ograniczenia w tworzeniu nowych form inwestowania),

 • pojawienie się oznak przeinwestowania w niektórych segmentach rynku nieruchomości (perspektywa krótkookresowa),

Otoczenie dalsze:

 • powrót koniunktury na rynkach kapitałowych,