Umowa o generalną realizacje inwestycji

Umowa o generalną realizacje inwestycji jest umową w której wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją inwestycji często w szczególności do :

I. Etap planowanie i przygotowanie inwestycji

  1. znalezienia i zakupu określonej nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja,

  2. opracowania we własnym zakresie lub zlecenia opracowania projektu budowlanego

  3. dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

II Etap wykonanie inwestycji

  1. wybrania generalnego wykonawcy, podpisania z nim umowy i współdziałania w celu wykonania inwestycji

  2. sprawowania nadzoru nad inwestycją i dokonywania odbiorów

  3. zapłaty wynagrodzenia z wykonane roboty budowlane

III Etap oddanie i rozruch inwestycji

  1. uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do zgłoszenia obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie

  2. dokonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z wyposażeniem inwestycji zmierzających do jej rozruchu, aby mogła spełniać zamierzone funkcje

Katalog powyższy nie ma charakteru zamkniętego i ma charakter przykładowy.

Stronami umowy o generalną realizacje inwestycji jest inwestor oraz generalny realizator. W umowie o generalną realizacje inwestycji generalny realizator działa we własnym imieniu i lecz na rachunek inwestora w przeciwieństwie do umowy o zastępstwo inwestycyjne w której to inwestor zastępczy działa w na rachunek inwestora i również w jego imieniu

Umowa o generalną realizacje inwestycji łączą w sobie zwykle cechy umowy o roboty budowlane jak również wielu innych umów takich jak umowa zlecenia czy umowa dostawy. W nauce prawa cywilnego powstała spór co do tego jak kwalifikować tego rodzaju umowy, których zakres przedmiotowy jest szerszy niżby to wynikało z treści ustawy