Księga wieczysta

Zgodnie z art. 23 KWU prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych, którego w kognicji znajduje się nieruchomość. Księga wieczysta w myśl art. 25 KWU składa się z czterech działów:

  1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z

jej własnością,

  1. drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,

  2. trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych,

z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością

lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z

wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

  1. czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

W chwili obecnej zbiór ksiąg wieczystych jest w fazie ogólnopolskiej komputeryzacji, której celem jest stworzenie systemu ksiąg wieczystych w formie elektronicznej zastępując obecnie istniejący w formie materialno-papierowej.