Wysokość raty przy kredycie hipotecznym.

Wysokość rat (kredyt o równej racie nominalnej) annuinetowy, w systemie malejących rat kapitałowo-odsetkowych). Podstawą tego podziału jest wysokość i podstawa ustalania raty .Rata płacona przez kredytobiorcę bankowi zawiera w sobie dwa elementy. Pierwszy jest to rata kapitałowa, czyli nominalna wielkość udzielonego kredytu (świadczenie główne wypłacane przez bank na sfinansowanie założonej inwestycji) podzielona przez ilość rat płaconych przez kredytobiorcę w okresie kredytowania go przez bank. Drugim elementem raty jest rata odsetkowa, czyli kwota narosłych odsetek od kapitału. Wysokość jej jest z reguły różna w kolejnych terminach płatności rat. Powodem zróżnicowania raty odsetkowej jest zmienna w czasie wysokość kapitału, którą kredytobiorca ma do spłaty. w związku z faktem zmniejszania wysokości kapitał zaciągniętego kredytu wraz z wpłatami kolejnych rat ( tak rat kapitałowych jaki i rat odsetkowych).

  1. Kredyt o równej racie nominalnej cechuje się stałą wysokością raty kapitałowo- odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę. Przy tego rodzaju kredycie wysokość raty kapitałowej zdeterminowana jest przez wysokość raty odsetkowej. Początkowe raty tego kredytu w okresie kredytowania w większości przeznaczane są na pokrycie odsetek narastających od kapitału czyli nominalnej kwoty kredytu. Wraz z wydłużaniem się okresu kredytowania spada udział rat odsetkowych na rzecz rat kapitałowych w związku ze spadkiem zadłużenia.

  2. Kredyt w systemie malejących rat kapitałowo – odsetkowych charakteryzuje się zmniejszającą się wysokością raty kapitałowo – odsetkowej wraz z kolejnymi okresami płatności. Rata kapitałowa ma stałą wysokość a zmniejszanie się wysokości raty kapitałowo – odsetkowej spowodowana jest spadkiem zadłużenia w związku ze spłacaniem kolejnych rat.