Typologia podstawowych kredytów hipotecznych.

Pośród wielu form finansowania inwestycji w nieruchomości charakteryzujących się różnorodnością i elastycznością rozwiązań na rynku kredytów hipotecznych można wyróżnić także wiele ich typów i klas. Możemy- stosując różne kryteria – dokonać podziału na następujące rodzaje ze względu na:

 1. Przedmiot kredytu. (kredyt budowlany, kredyt hipoteczny sensu stricto i kredyty budowlano-hipoteczny). Podział ten bierze za kryterium dystynkcji przedmiot kredytu czyli cel na jaki kredyt ma zostać wykorzystany. Kredyt budowlany przeznaczony jest na budowę domu, mieszkania lub nieruchomości komercyjnej. Jego głównym celem jest sfinansowanie inwestycji w nieruchomość, która jest dopiero w fazie realizacji. Kredyt ten jest wypłacany w transzach. W miarę jak kolejne etapy inwestycji są realizowane bank wypłaca bezpośrednio na rachunek wykonawcy kolejne transze środków pieniężnych. Kredyt budowlany jest kredytem krótkoterminowym uzależnionym od długości procesu budowlanego. Podczas okresu kredytowania kredytobiorca spłaca zazwyczaj tylko raty odsetkowe za kolejne wypłacone transze a kapitał spłacany jest jednorazowo w momencie ukończenia inwestycji. Kredyt hipoteczny sensu stricto jest kredytem długoterminowym przeznaczonym na zakup gotowego domu, mieszkania, gruntu, lub innej nieruchomości komercyjnej. Kredyt ten z reguły jest wypłacany jednorazowo bezpośrednio na rachunek zbywcy. Kredyt budowlano – hipoteczny jest kompilacją kredytu budowlanego i kredytu hipotecznego sensu stricto. W początkowej fazie inwestycji kredyt ma charakter kredytu budowlanego. W raz z zakończeniem procesu budowlanego kredyt ten przechodzi w kredyt hipoteczny sensu stricto.

 2. Wysokość rat (kredyt o równej racie nominalnej) annuitetowy, w systemie malejących rat kapitałowo-odsetkowych). Podstawą tego podziału jest wysokość i podstawa ustalania raty .Rata płacona przez kredytobiorcę bankowi zawiera w sobie dwa elementy. Pierwszy jest to rata kapitałowa, czyli nominalna wielkość udzielonego kredytu (świadczenie główne wypłacane przez bank na sfinansowanie założonej inwestycji) podzielona przez ilość rat płaconych przez kredytobiorcę w okresie kredytowania go przez bank. Drugim elementem raty jest rata odsetkowa, czyli kwota narosłych odsetek od kapitału. Wysokość jej jest z reguły różna w kolejnych terminach płatności rat. Powodem zróżnicowania raty odsetkowej jest zmienna w czasie wysokość kapitału, którą kredytobiorca ma do spłaty. w związku z faktem zmniejszania wysokości kapitał zaciągniętego kredytu wraz z wpłatami kolejnych rat ( tak rat kapitałowych jaki i rat odsetkowych). Kredyt o równej racie nominalnej cechuje się stałą wysokością raty płaconej przez kredytobiorcę. Przy tego rodzaju kredycie wysokość raty kapitałowej zdeterminowana jest przez moment płatności raty kapitałowo – odsetkowej. Kredyt w systemie malejącej raty kapitałowo – odsetkowej charakteryzuje się zmniejszającą się wysokością raty wraz ze kolejnym okresem, w związku ze spadkiem odsetek od zmniejszającej się wysokości kapitału pozostającego do spłaty.

 3. Rodzaj waluty w której zaciągany jest kredyt. Kredyt złotowy i w walucie obcej:

      1. dolarach amerykańskich (USD)

      2. frankach szwajcarskich (CHF)

      3. euro (EUR)