Leasing zwrotny a Kredyt hipoteczny.

Instytucja leasingu została uregulowana w art.709-709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.709 „ Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W przypadku leasingu zwrotnego właściciel nieruchomości zamiast zaciągać kredyt refinansowy celem odblokowania środków zamrożonych w nieruchomości i obniżać swoją zdolność kredytową sprzedaje swoją nieruchomość leasingodawcy otrzymując od niego środki pieniężne z jednoczesnym podpisaniem umowy na korzystanie z tej nieruchomości za określoną opłatę.

Do podstawowych zalet leasingu zwrotnego należy zaliczyć:

  1. brak spadku zdolności kredytowej leasingobiorcy

  2. możliwość odblokowania środków poniesionych na nieruchomość