Pożyczka a Kredyt hipoteczny

Zgodnie z art.720 § 1 KC „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. pożyczkę .”

Z powyższego przepisu wynikają następujące fakty:

  1. Przy umowie pożyczki następuje przeniesienie własności gdzie w przypadku kredytu mamy tylko przeniesienie prawa do używania środków pieniężnych.

  2. Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko środki pieniężne ale również rzeczy oznaczone co do gatunku. W przypadku kredytu tylko środki pieniężne.

  3. Pożyczka może być udzielona pod tytułem darmy natomiast kredyt zawsze jest odpłatny i związany z obowiązkiem płatności odsetek.

  4. Podmiotem udzielającym pożyczki może być każdy kto ma zdolność do czynności prawnych natomiast przy kredycie stroną finansującą może być tylko bank.

  5. Pożyczka może być zawarta na czas nieoznaczony natomiast umowa kredytu jest zawsze zawierana na czas oznaczony

Powyższe uwagi dotyczą sfery cywilnoprawnej umowy pożyczki, przyjrzyjmy się teraz bliżej aspektom publicznoprawnym jakie wywiera powyższa umowa. Po pierwsze umowa pożyczki zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obciążona jest 2% podatkiem zależnym od wielkości kwoty kredytu