Opłata sądowa a przeniesienie własności nieruchomości.

Opłata sądowa od wpisu prawa własności i innych praw w księdze wieczystej ustalana jest na podstawie rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.1 Wysokość jej oblicza się jako określoną część wpis stosunkowego uzależnioną od rodzaju prawa będącego przedmiotem wpisu. Zgodnie z § 1 rozporządzenia wysokość wpisu wynosi:

  1. do 10.000 zł – 8%, nie mniej jednak niż 30 zł;

  2. od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł – 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł – 7%;

  3. od 50.001 zł do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł – 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł – 6%;

  4. powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł – 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł – 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł.

Jednakże zgodnie z § 31 rozporządzenia wysokość wpisu stosunkowego ulega obniżeniu do jednej piątej jego wysokości w przypadku wpisu:

  1. własności (prawa użytkowania wieczystego),

  2. ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,

  3. przelewu lub innego przejścia prawa wpisanego.

1 zob. przypis nr.35