Notariusz

Notariusz jest osobą zaufania publicznego przed którą sprzedający i kupujący muszą się stawić osobiście bądź też działając przez swoich umocowanych pełnomocników w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Dla czynności prawnej polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości wymagana jest w myśl art.158 KC forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności dlatego też udział notariusza jest niezbędny. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności prawnej. Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności ustalanej w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości1, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi, jednakże w akcie notarialnym najczęściej strony wskazują, która ze stron ma ponieść opłaty. Notariusz pobiera również jako płatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych2 i podatku od spadku i darowizn3, podatki i opłaty skarbowe W przypadku przeniesienia własności poza podatkami notariusz pobiera4 również opłatę za wpis prawa własności i hipoteki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości5.

1 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz.1564)

2 Zob. przypis 8

3 Zob. przypis 9

4 rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 90, poz. 1011)

5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisu w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.)