Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Nieruchomości możemy podzielić ze względu na sposób ich wykorzystania na wiele różnych grup o to kilka najważniejszych.

  1. grunty rolne– zgodnie z art. 46(1) KC1 § 1. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

  2. grunty leśne – zgodnie z art 2 ustawy o lasach „Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

  1. zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną

(uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego bądź wpisany do rejestru zabytków

  1. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

  1. nieruchomości mieszkalne – są to różnego rodzaju nieruchomości, które spełniają warunki ustawy o własności gdzie lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lokali.

  1. nieruchomości biurowe – wszelkiego rodzaju nieruchomości wykorzystywane w celach biurowych z niezbędnym wyposażeniem.

  2. magazyny – nieruchomości przeznaczone do przechowywanie różnego rodzaju materiałów i towarów gotowych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym.

  3. lokale usługowe – lokale przeznaczone na różnego rodzaju usługi handlowe jak sklepy czy inne rodzaju działalności gospodarcze.

1 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93; z późniejszymi zmianami)