Podział nieruchomości na podstawie art. 46 Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 46 § 1 KC „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” nieruchomości można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

  1. nieruchomości gruntowe– części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności.( np. działka budowlana lub działka rolna)

  2. nieruchomości budynkowe– budynki trwale związane z gruntem (np. domek jednorodzinny, sklep wolnostojący)

  3. nieruchomości lokalowe-części budynków trwale związanych z gruntem, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności np. w myśl art. 2 ustawy o własności lokali1 „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.” np. mieszkania w bloku gdzie istnieje wspólnota mieszkaniowa.

1 ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz 388; z późniejszymi zmianami)