Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Kompleksowość i złożoność natury stosunków prawnych dotyczących rynku nieruchomości powoduje potrzebę ingerencji i regulacji ich natury przy udziale bardzo szczegółowych i sformalizowanych norm prawnych. Przyczyny rozbudowanej ilości aktów normatywnych dotyczących rynku nieruchomości należy upatrywać w ich wielkim znaczeniu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także w interdyscyplinarności dziedziny jaką jest tematyka rynku nieruchomości.

Akty normatywne dotyczące rynku nieruchomości można generalnie podzielić na dwie kategorie. Akty dotyczące sfery publicznoprawnej( o charakterze niepodatkowym i podatkowym) i akty dotyczące sfery prywatnoprawnej.

Do podstawowych aktów normatywnych publicznoprawnych niepodatkowych możemy zaliczyć:

 1. ustawa o gospodarce nieruchomościami1(GosNie)

 2. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym2(ZagPrz)

 3. ustawa Prawo budowlane3(PrBud)

 4. ustawa o własności lokali4(WłLok)

 5. ustawa o księgach wieczystych i hipotece5(KWU)

Najważniejszymi aktami normatywnymi publicznoprawnymi o charakterze podatkowym są następujące akty:

 1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych6 (PodDoFiz)

 2. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych7 (PodDoPra)

 3. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych8 (PodCyw)

 4. ustawa o podatku od spadków i darowizn9(PodSpaDar)

 5. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych10(PodOpłLok)

 6. ustawa o podatku od towarów i usług11 (VAT)

 7. ustawa Ordynacja podatkowa12 (OrdPod)

Sferą prywatnoprawną nazywamy sferę stosunków prawnych między podmiotami o równej pozycji prawnej. Podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi sprawy prywatnoprawne są:

 1. ustawa Kodeks cywilny 13(KC)

 2. ustawa Kodeks postępowania cywilnego14 (KPC)

Powyżej wymienione akty normatywne nie wyczerpują w sposób zupełny problematyki nieruchomości, jednakże konstytuują w sposób zasadniczy strukturę i układ stosunków prawnych między uczestnikami operującymi na rynku nieruchomości.

1 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741)

2 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003

r. Nr 80, poz. 717 z póżniejszymi zminami).

3 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2013)

4 ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz 388; z późniejszymi zmianami)

5 ustawa z dnia 6 lipca 1982- o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147)

6 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.- o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. 1991 Nr 80 poz 350)

7 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. 1993 Nr. 106 poz. 402)

8 ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)

9ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn( Dz. U. 2004 Nr 142, poz. 1514 ze zm.)

10 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.- o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz 84)

11 ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 1993, Nr 11 poz. 50)

12 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz.926)

13 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93; z późniejszymi zmianami)

14 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego( Dz. U. Nr 64, poz. 296)