Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Rynek nieruchomości stanowi część szerokiego rynku inwestycyjnego, w którego skład wchodzi rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Determinantem podziału rynku inwestycyjnego jest czas. W przypadku rynku pieniężnego najczęściej wymienianym górnym okresem inwestycyjnym jest okres jednego roku. Charakteryzuje się on bardzo dużą płynnością, niską stopą ryzyka, ale również niezbyt wysokim poziomem zysku. Rynkiem kapitałowym określamy rynek inwestycyjny na którym okres zaangażowania środków wynosi ponad jeden rok. Rynek ten ze względu na przedmiot inwestycji podzielić można na rynek kredytów długookresowych, rynek papierów wartościowych, rynek inwestycji rzeczowych oraz rynek dóbr konsumpcyjnych. Rynek kredytów długookresowych jest rynkiem pozostającym w ścisłym związku z pozostałymi trzema rynkami. Podmiotami na nim operującymi są banki i kredytobiorcy. Banki jako instytucje finansowe pozyskując środki z np. wkładów gotówkowych osób fizycznych, prawnych i innych instytucji, emisji papierów wartościowych lub rynku międzybankowego udzielają kredytów na rzecz kredytobiorców na ściśle określone cele konsumpcyjne lub inwestycyjne. Środki pochodzące z kredytu kredytobiorcy przeznaczają na nabycie bądź dóbr rzeczowych o charakterze inwestycyjnym np. : maszyn, samochodów dostawczych oraz nieruchomości, lub papierów wartościowych takich jak : akcje ,opcje, obligacje lub inne papiery dłużne bądź na dobra konsumpcyjne taki jak np. : żywność, meble lub samochody osobowe.