Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

    1. Prawa wykonawcy i podwykonawcy

Do podstawowych uprawnień wykonawcy i podwykonawcy należy prawo żądania wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

    1. Obowiązki wykonawcy i podwykonawcy

Do podstawowych obowiązków wykonawcy i podwykonawcy nalężą:1

 1. obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej z należytą staranności

 2. zawiadomić inwestora o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.

 3. wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej

 4. zabezpieczenie placu budowy

 5. oddanie do użytku gotowego obiektu w sposób i w terminie określonym w umowie

1 J. Strzępka, Umowa o roboty budowlane, System Prawa Prywatnego – Zobowiązania część szczegółowa, wyd. 2, Wyd. Beck, Warszawa 2004, str. 407 i nast