Inwestor a Umowa o roboty budowlane.

Termin ten kojarzony jest dość powszechnie z podmiotem finansującym inwestycje z funduszy własnych bądź funduszy zewnętrznych, ponoszącym bezpośrednie ryzyko wyniku ekonomicznego przedsięwzięcia budowlanego, posiadającym określone prawo do dysponowania gruntem na którym dokonywane są roboty budowlane, prowadzącym inwestycje do czasu ukończenia budowy i późniejszego jej wykorzystywania bądź sprzedaży,. Inwestorem w rozumieniu art. 647 KC jest podmiot będący stroną umowy o roboty budowlane zobowiązany do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności polegających na przygotowaniu robót takich jak przekazanie terenu budowy czy oraz ich odebrania i zapłaty. Wyżej wspomniana forma regulacji nie wyjaśnia pojęcia terminu inwestor posługując się definicję legalną utworzoną bezpośrednio dla potrzeb kodeksu cywilnego, lecz wskazuję tylko pewien wycinek atrybutów przypisywanych inwestorowi. Powodem określenia definicji terminu inwestor poprzez wskazanie na jego prawa i obowiązki, była chęć uwypuklenia jedynie elementów przedmiotowo istotnych dla regulacji prawne pozycji inwestora jako stron procesu budowlanego i związanych z nim robót budowlanych.

Pominięta została więc cała problematyka źródeł finansowania inwestycji i spraw związanych z prawem do nieruchomości będącej przedmiotem robót budowlanych. Celem ustawodawcy było aby umowa o roboty budowlane regulowała prawa i obowiązki nie tylko inwestora w rozumieniu języka potocznego ale jako strony ściśle określonej umowy nazwanej jaką jest umowa o roboty budowlane. Odpowiedź na pytanie kiedy mamy do czynienia z inwestorem a kiedy z podmiotem innego rodzaju nie będącymi inwestorem jest o tyle istotna, że w przypadku tego pierwszego mamy do czynienia z solidarną odpowiedzialnością inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy.

Zgodnie z art. 647 KC inwestorem jest każdy podmiot zawierający umowę z wykonawcą bez względu czy dokonuje on umowy w zakresie działalności gospodarczej czy na własny użytek. Kwestia czy inwestor dokonuje umowy o roboty budowlane w zakresie działalności gospodarczej, jest o tyle istotna ,że do osób wykonujących określone czynności w sposób profesjonalny mają zastosowanie przepisy skracające termin przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej art. 118 KC (roz. 1.9) oraz wymagające od przedsiębiorcy podwyższonej staranności przy wykonywaniu zobowiązań art. 355 § 2 KC (roz. 1.9), skracające termin zawiadomienia o wadzie art. 563 § 2 w związku z art.638 i 656 KC.

Chcesz wiedzieć więcej na wyżej omówiony temat ?

Prosimy o kontakt z House Brokerami z HouseBrokers.pl