Umowa dostawy a Umowa o roboty budowlane.

Umowa dostawy zgodnie z art. 605 KC jest umową, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, natomiast odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłaty ceny.

Umowy dostawy winna być sporządzona w formie pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych podobnie jak to jest w przypadku umowy o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą.

Z umową dostawy w trakcie procesu budowlano-inwestycyjnego mamy często do czynienia w przypadku dostarczania na teren budowy materiałów budowlanych, które nie są oznaczone co do tożsamości. Przykładem może być tutaj umowa dostawy mieszanki betonowej na teren budowy o określonych parametrach( tj. konsystencja, klasa itd.) bądź z umową dostawy odpowiedniej frakcji kruszywa do podbudowy drogi przy robotach drogowych, które też są robotami budowlanymi.

Bardzo ważnym zastrzeżeniem co do jakości, rzeczy mających być przedmiotem wytworzenia i dostarczenia na teren budowy jest zgodnie z art. 608 KC możliwość sprawdzenia jakości surowców, z których ma nastąpić wytworzenie oraz sprawdzenie procesu produkcji. Przepis ten znajduje szerokie zastosowanie w przypadku znaczących pod względem gospodarczym i społecznym projektów budowlano-inwestycyjnych takich jak mosty, elektrownie czy tamy, w których odpowiednia jakość użytych materiałów budowlanych jest sprawą kluczową dla bezpieczeństwa wzniesionych z nich obiektów budowlanych i ich użytkowników. Przykładem może być betonowanie pylonu mostu, który musi zostać zabetonowany najczęściej z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie dochodzącej nawet do 300 MPa (BUWW- beton ultra wysokiej wytrzymałości) podczas gdy w domkach jednorodzinnych dalej dominuje beton o wytrzymałości na ściskanie do 15 MPa. Często taki proces wytwarzania jest niezwykle skomplikowany i właściwy nadzór nad jego jakością jest sprawą niezbędną.