Umowa zlecenia a Umowa o roboty budowlane.

Umowa zlecenia jest umową konsensualną i dwustronnie zobowiązującą może mieć charakter odpłatny i nie odpłatny. W umowie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest dążyć do dokonania określonych czynności będących przedmiotem umowy nie jest jednak odpowiedzialny za to czy one zostaną one osiągnięte oraz za rezultat ich osiągnięcia jak to ma miejsce w przypadku umowy o roboty budowlane czy umowy o dzieło.

Od przyjmującego zlecenie wymaga się, aby przy działaniu zmierzające do dokonania określonej w umowie czynności prawnej dokładał należytej staranności. Poziom należytej staranności oceniany jest zawsze kategoriami obiektywnymi pomimo tego każdy podmioty przyjmujące zlecenie z racji swojej specyfiki reprezentuje inny jej poziom. Dlatego podmiot zlecający wybierając osobę zleceniobiorcy kieruje się określonym zaufaniem mającym charakter wyobrażeniem na temat staranności podmiotu zleceniobiorcy. Z tego też powodu co do zasady ustawodawca przewidział, że zleceniobiorca winien wykonać zlecenie osobiści zgodnie z art.738 KC chyba, że co innego wynika z umowy ustalonego zwyczaju lub zmuszony jest do tego przez okoliczności. Dokonanie czynności prawnej przez zleceniobiorcą może nastąpić na dwa sposoby. Zleceniobiorca może dokonać zgodnie z art. 734 § 2 KC czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie i wtedy będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy o pełnomocnictwie. Zleceniobiorca może jednak jeżeli wynika to z treści umowy zlecenia dokonać czynności prawnej we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie.

W przypadku umowy zlecenia nie ma przepisów regulujących jej formę podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, lecz odmiennie jak w umowie o roboty budowlanej.(patrz 1.8)

Roszczenia z umowy zlecenia przedawniają się w takich samych terminach jak w przypadku umowy o roboty budowlane przewidzianych w art. 118 KC z zastrzeżeniem jednak następujących wyjątków:

  1. roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujących osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju oraz roszczeń z tytułu zaliczek udzielanych tym osobom. (art. 751 § 1 KC).

  2. roszczeń z tytułu utrzymania, pielęgnowania , wychowania lub nauki, które jednak nie mają zastosowania w przypadku procesu budowlanego (art. 751 § 2 KC)

Z zawarciem umowy zlecenia (w związku z art. 750 KC odsyłającym do przepisów o zleceniu w przypadku świadczenia usług nie uregulowanych innymi przepisami) w przypadku procesu budowlano-inwestycyjnego mamy najczęściej do czynienia przy zawarciu, umowy z kierownikiem robót, umowy z kierownikiem budowy, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o nadzór inwestorski, umowy o nadzór autorski.