Archiwa kategorii: Rynek

Analiza rozwoju inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe

  Tabela 1. Analiza SWOT inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe Mocne strony Słabe strony Uniwersalne (bez względu na formę inwestowania oraz typ inwestora): pewne zabezpieczenie kapitału, źródło stałego, stabilnego strumienia dochodów w postaci czynszów, aprecjacja wartości w długim okresie, możliwość kredytowania pod zastaw nieruchomości, możliwość osiągania ulg podatkowych, niska korelacja z innymi inwestycjami (dobry instrument dywersyfikacji … Czytaj dalej Analiza rozwoju inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe

Nieruchomości mieszkaniowe na tle alternatywnych rodzajów nieruchomości.

Na zasadzie przeciwieństw – przez „inwestycje alternatywne” rozumie się wszystkie te, które nie są inwestycjami tradycyjnymi. Inwestycje tradycyjne natomiast są definiowane, jako „podlegające publicznemu obrotowi papiery dłużne (obligacje, bony skarbowe, weksle itp.), akcje oraz lokaty bankowe”1. W związku z tym „inwestycje alternatywne” obejmują takie inwestycje, jak zbiory kolekcjonerskie (dzieła sztuki, antyki, monety, itp.), surowce (drewno, … Czytaj dalej Nieruchomości mieszkaniowe na tle alternatywnych rodzajów nieruchomości.

Nieruchomości na tle tradycyjnych lokat kapitału.

Lokaty bankowe. Lokaty bankowe obarczone są stosunkowo najniższym ryzykiem inwestowania, ale równocześnie cechuje je najniższa stopa zwrotu (por. tab. 5)1. Z danych zamieszczonych w tabeli 5 wynika, że relacja stopa zwrotu/ryzyko jest tu najkorzystniejsza2. Zazwyczaj jednak lokowanie pieniędzy w bankach traktowane jest jedynie jako zabezpieczenie przed inflacją. Dane empiryczne wskazują, że obecnie oprocentowanie lokat bankowych … Czytaj dalej Nieruchomości na tle tradycyjnych lokat kapitału.

Słabe strony inwestowania w nieruchomości.

Najważniejszą wadą i barierą inwestowania w nieruchomości jest jego wysoka kapitałochłonność i czasochłonność. Wiąże się to z cechą „niepodzielności” nieruchomości jako instrumentu finansowego1. Oznacza to, że z jednej strony, inwestowanie w nieruchomości jest z reguły dostępne dla ograniczonej grupy majętnych inwestorów instytucjonalnych z dużymi nadwyżkami kapitału, z drugiej zaś, w momencie chęci wycofania ulokowanych w … Czytaj dalej Słabe strony inwestowania w nieruchomości.

Mocne strony inwestowania w nieruchomości

Podstawową mocną stroną inwestowania w nieruchomości jest gwarancja odpowiedniego zabezpieczenia kapitału inwestora1. Wynika to przede wszystkim z cech fizycznych nieruchomości, a mianowicie ze „stałości w miejscu i czasie”. Istotna jest tu też cecha „deficytu”, która zapewnia długookresowy wzrost wartości realnej nieruchomości. Między innymi, dlatego nieruchomości są dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Przy czym znaczenie ma tu … Czytaj dalej Mocne strony inwestowania w nieruchomości

Cechy rynku nieruchomości a specyfika inwestowania w nieruchomości.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek nieruchomości określić można jako „ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomości”1. Tabela 1. Cechy nieruchomości i ich skutki dla inwestorów. Cecha nieruchomości Najważniejsze skutki dla inwestorów: Cechy fizyczne: stałość w miejscu, niepodzielność – dobre zabezpieczenie … Czytaj dalej Cechy rynku nieruchomości a specyfika inwestowania w nieruchomości.

Cechy instytucjonalno-prawne nieruchomości.

Każda nieruchomość stanowi „odrębny przedmiot własności”. Konsekwencją tego jest wyróżnienie na gruncie prawnym czterech rodzajów nieruchomości1: gruntowej, zabudowanej, budynkowej, lokalowej. Fakt, że każda nieruchomość posiada swojego właściciela niesie za sobą określone konsekwencje. Nieruchomości, w przeciwieństwie do innych dóbr, nie można zgubić ani ukraść. Zawsze jest możliwe ustalenie właściciela danej nieruchomości. Dla inwestorów ma to o … Czytaj dalej Cechy instytucjonalno-prawne nieruchomości.

Cechy ekonomiczne nieruchomości.

Cechy ekonomiczne mają swe podłoże w – znanej z teorii ekonomii – koncepcji rzadkości dóbr. Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej zaś powierzchnia ta, choć z punktu widzenia jednego człowieka ogromna, jest jednak ograniczona. Natomiast potrzeby ludzi związane z nieruchomościami, biorąc pod uwagę chociażby stały wzrost demograficzny populacji Ziemian, są coraz większe. Głównie z tych dwóch … Czytaj dalej Cechy ekonomiczne nieruchomości.

Cechy fizyczne nieruchomości.

W przypadku cech fizycznych w przytoczonej definicji ważny jest fragment, że nieruchomość to część powierzchni ziemskiej pojmowanej jako grunt wraz ze wszystkimi naniesieniami stale związanymi z gruntem (budynki, budowle, itp.)1. Z tego bezpośrednio wynika najważniejsza cecha nieruchomości, a mianowicie jej stałość w miejscu. Nieruchomość jako część powierzchni Ziemi, jest niemożliwa do przemieszczenia (stąd też nazwa). … Czytaj dalej Cechy fizyczne nieruchomości.

Cechy nieruchomości jako przedmiotu inwestowania.

Nieruchomości znacznie różnią się od innych rodzajów dóbr inwestycyjnych. Przesądzają o tym zarówno cechy samych nieruchomości jak i cechy rynku nieruchomości. W ramach cech nieruchomości wyróżniamy trzy ich grupy, tj.:1: cechy fizyczne, ekonomiczne, instytucjonalno – prawne. W polskim Kodeksie Cywilnym „nieruchomości” definiowane są jako „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale … Czytaj dalej Cechy nieruchomości jako przedmiotu inwestowania.