Archiwa kategorii: Budowa

Wzór Umowy najmu mieszkania – Oświadczenia Wynajmującego

Poniżej prezentujemy wyciąg z wzoru Umowy najmu mieszkania opracowanego przez ApartmentBrokers.pl znajdującego się pod adresem internetowym: Umowa-Najmu-Mieszkania.ApartmentBrokers.pl § 12. Oświadczenia Wynajmującego 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości określonej w § 4 2. Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość wskazana w § 4 jest wolna od jakichkolwiek roszczeń, ciężarów i obciążeń oraz innych wad prawnych. 2.1 Hipoteka … Czytaj dalej Wzór Umowy najmu mieszkania – Oświadczenia Wynajmującego

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

Umowa z zgodnie z utartym poglądem judykatury zostaje zawarta w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli przez każdą ze stron. Zgodność oświadczeń woli stron określa się mianem konsensusu, który jak się podkreśla nie ma dotyczyć woli wewnętrznej przeżywanej przez każdą ze stron, ale woli okazanej czyli uzewnętrznionej1. Konsensus oznacza, że oświadczenia woli stron mają mieć ten … Czytaj dalej Zawarcie umowy o roboty budowlane.

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłaszanych przez inwestora zgodnie z art. . 6471 § 2 KC do umowy o roboty budowlane ma charakter formy pisemnej zastrzeżonej dla wywołania określonych skutków zgodnie z art. 74 § 1 KC (ad eventum). Nie zachowanie formy pisemnej przez inwestor w zgłoszeniu sprzeciwu lub zastrzeżenia będzie miało ten skutek, że sprzeciw … Czytaj dalej Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Dla umowy o roboty budowlane zawartej między wykonawcą a podwykonawcą ustawodawca wprowadził zgodnie z art. 6471 KC § 4 wymóg formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zastrzeżony rygoru nieważności w razie nie dochowania przepisowej formy czynności prawnej jest najsilniejszą z pośród sankcji przewidzianych przez ustawodawcę. Sankcja nieważności (patrz 1.9.5) oznacza, że umowa nie doszła do … Czytaj dalej Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą

Forma pisemna dla umowy o roboty budowlane zgodnie z art. 648 § 1 w związku z art. 74 KC zastrzeżona jest dla celów dowodowych. Znaczenie tego zastrzeżenia zarezerwowane jest tylko dla umowy o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą, nie obejmuję natomiast swym zasięgiem umowy o robot budowlane zawartej między wykonawcą i podwykonawcą(patrz 1.8.2). … Czytaj dalej Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą

Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

Prawa wykonawcy i podwykonawcy Do podstawowych uprawnień wykonawcy i podwykonawcy należy prawo żądania wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Obowiązki wykonawcy i podwykonawcy Do podstawowych obowiązków wykonawcy i podwykonawcy nalężą:1 obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej z należytą staranności zawiadomić inwestora o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy … Czytaj dalej Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.

Prawa inwestora Do podstawowych praw inwestora należy prawo domagania się wykonania umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Materializacji tych uprawnień można poszukiwać na gruncie środków ochrony przyznanych inwestorowi przez umowę o roboty budowlane i oraz z mocy ustawy. Obowiązki inwestora Podstawowy zakresem obowiązków inwestora jako strony umowy o roboty budowlane są:1 posiadać udokumentowany … Czytaj dalej Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego a Umowa o roboty budowlane.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 PrBudU. należy: reprezentowanie inspektora na budowie oraz sprawowanie nadzoru sprawowanie jakości robót budowlanych i wbudowywanych materiałów budowlanych sprawdzanie i odbiór robót budowlanych łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne

Kierownik Budowy a Umowa o roboty budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy zgodnie z art. 22 PrBudU. Należy w szczególności: protokolarne przyjęcie od inwestora terenu budowy prowadzenie dokumentacji budowy koordynacja działań wstrzymanie robót w razie powstania zagrożenia realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku przygotowanie dokumentacji powykonawczej łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Projektant a Umowa o roboty budowlane.

Do zadań projektanta należy zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1 opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia1, lub w pozwoleniach wymaganych na podstawie innych ustaw2,wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie … Czytaj dalej Projektant a Umowa o roboty budowlane.