Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz Klonowski

Umowa przedwstępna i instytucja zadatku

Bardzo często strony przyszłej umowy sprzedaży jeszcze przed dokonaniem definitywnej umowy przeniesienia własności nieruchomości zobowiązują się miedzy sobą w formie umowy przedwstępnej do jej zawarcia. W myśl art. 389 KC „Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej” umowa przedwstępna dotycząca … Czytaj dalej Umowa przedwstępna i instytucja zadatku

Akt notarialny a przeniesienia własności nieruchomości.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności obrotu nieruchomościami polski system prawny zawiera obowiązek zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa ta jest zawierana przez notariusza w kancelarii notarialnej, za której sporządzenie notariusz pobiera opłatę notarialną oraz jako płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania różnego rodzaju innych obciążeń publicznoprawnych. Poniższe działy mają … Czytaj dalej Akt notarialny a przeniesienia własności nieruchomości.

Pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest podobnie jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana w formie decyzji administracyjnej. Definicje pozwolenia na budowe możemy odnaleźć w art.3 pkt.12 ustawy PrBud przez pozwoleniu na budowę – należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; Podmiotem wydającym … Czytaj dalej Pozwolenie na budowę.

Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.

Prawa inwestora Do podstawowych praw inwestora należy prawo domagania się wykonania umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Materializacji tych uprawnień można poszukiwać na gruncie środków ochrony przyznanych inwestorowi przez umowę o roboty budowlane i oraz z mocy ustawy. Obowiązki inwestora Podstawowy zakresem obowiązków inwestora jako strony umowy o roboty budowlane są:1 posiadać udokumentowany … Czytaj dalej Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.